תנאי שימוש ותקנון

האתר, “חסכן” www.haschan.com (להלן: “חסכן” ו/או “האתר”), מופעל ע”י עוסק חסכן (להלן: “עוסק”).

1.אודות השירות:
1.1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני אשר מספק למגוון נותני שירותים, משווקים ויצרנים (להלן: “הספקים”) אפשרות להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים (להלן: “השוברים”) בדרך מקוונת.
1.2. למען הסר ספק, יובהר כי האתר אינו מוכר ו/או מספק אי אילו מהשירותים ו/או המוצרים הניתנים לרכישה באמצעות השוברים המוצגים באתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
1.3. אין לראות באתר כמי שמציע ו/או מוכר את השירותים ו/או המוצרים הניתנים להמרה באמצעות השוברים, וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם.
1.4. אין להתייחס לפרסום השוברים באתר כשידול ו/או המלצה מצד האתר לרכוש את השירותים ו/או המוצרים והאחריות חלה על הספקים ו/או על המשתמש בלבד. האתר ומפעיליו אינם צד להתקשרות זו.

2. כללי:
2.1. האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף בלשון רבים במשתמע וכן להפך. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשתמע וכן להפך.
2.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר, לרבות רכישה, שייעשו על ידי משתמש באתר.
2.3. תקנון זה מגדיר באופן מלא ומוחלט את מערכת היחסים שבין כל משתמש ו/או גולש ו/או רוכש ו/או לקוח של האתר (להלן יקראו ביחד ולחוד, לעיל ולהלן: “המשתמש”) לבין האתר.
2.4. כל שימוש באתר, לרבות רכישה, תהווה את הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה באופן מלא ומוחלט.
2.5. העוסק רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות תקנון זה, וללא צורך במסירת הודעה מראש.
2.6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 3. שימוש באתר:
3.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, כי הינו מעל גיל 18, כי הינו בעל כתובת בישראל לקבלת ההזמנות וכי הינו בעליו של כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי בארץ.
3.2. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום מתבצע באמצעות הכנסת הכתובת האלקטרונית של המשתמש. הכנסת הכתובת מהווה אישור מצד המשתמש שקרא את האמור ושהנו מסכים לתנאי ההצטרפות.
3.3. משתמש שאינו מסכים ו/או מאשר תקנון זה והתנאים הכלולים בו, אינו רשאי להשתמש באתר.
3.4. משתמש המבצע פעולה באתר וזאת למרות שלא אישר ו/או הסכים לתקנון זה מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
3.5. האתר יעשה כל שביכולתו בכדי ששירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין האתר ו/או מפעיליו מתחייבים כי האתר יהיה זמין באופן רציף וללא תקלות. בנוסף, עוסק רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה. לעניין זה מובהר כי המשתמש לא יהא זכאי לקבל כל פיצוי מכל סוג שהוא בשל תקלות או הפסקות בשירות.
3.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוסק רשאי למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, לצמיתות או באופן זמני, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור על כך למשתמש הודעה מראש.

 4. המכירה ותנאי המכירה:
4.1. האתר מאפשר לספקים להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים אותם הם מעוניינים למכור.
4.2. מכירת המוצרים ו/או השירותים באתר, תהיינה לעיתים מותנות במספר מינימלי של רוכשים ו/או מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.
4.3. לעניין סעיף 4.2 לעיל יובהר כי ככל שהמכירה מותנת במספר מינימלי של רוכשים, רק כאשר התנאי של מס’ רוכשים מינימלי שנקבע ע”י הספקים מתקיים הרכישה נכנסת לתוקף, וידוע כי במקרה בו התנאי הנ”ל לא מתקיים אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או כל דרישה ו/או כל תביעה כנגד האתר ו/או הספקים.
4.4. אין האתר מתחייב כי המחירים המוצעים באתר משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק, שווי השובר המוצג בהשוואה למחיר השובר נמסר לחברה ע”י הספקים השונים ובאחריותם בלבד. עוסק ממליץ למשתמש לבדוק ולבחון את מחירי השוק של המוצרים והשירותים אשר הוא מעוניין לרכוש באתר טרם ביצוע הרכישה באתר.
4.5. ניתן להמיר את השובר שנרכש לשירותים ו/או למוצרים של הספק רק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים הנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק.
4.6. הרכישה באתר מותנת בפתיחת חשבון משתמש כאמור בסעיף 3.2 לעיל שבעזרתו יוכל המשמש לבצע מגוון פעולות באתר.

 5. ביטול רכישה:
5.1. על ביטול עסקה מצד המשתמש, לרבות חיוב בדמי ביטול, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
5.2. במקרה של שובר שפג תוקפו (התוקף מצוין באתר ו/או על גבי השובר עצמו) לא ניתן יהיה לקבל עליו החזר ו/או לעשות בו כל שימוש, אלא רק עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של העוסק. המשתמש מאשר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהאתר ו/או מעוסק ו/או מהספק בגין שובר שפג תוקפו ולא שומש במועד.
5.3. ביטול עסקה, במקרים המאפשרים זאת, ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.
5.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, במקרה של ביטול העסקה מצד הרוכש, יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירותים ו/או המוצרים בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, וזאת תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול – והכל עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
5.5. יתכנו מקרים מסוימים בהם המשתמש לא יהא רשאי לבטל את העסקה כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
5.6. ככל שהמשתמש ביטל את העסקה עליו להשיב את המוצר סגור וללא שימוש באריזתו המקורית, אלא אם ניתנה הסכמת האתר מפורשות ובכתב להשיב המוצר בצורה אחרת ו/או במקרים שחוק הגנת הצרכן מאפשר זאת.

 6. אחריות:
6.1. המשתמש מודע לכך שהאתר אינו אחראי לשירותים ו/או למוצרים המוצעים באתר ו/או לאמינות ולדיוק השירותים ו/או המוצרים ו/או לדיוק של כל מידע שיווקי ופרסומי הניתן ע”י הספקים ו/או כל תיאור של השירותים ו/או המוצרים הנמכרים באתר, והאחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע לשירותים ו/או למוצרים חלה על הספקים בלבד.
6.2. כפי שהובהר לעיל, העוסק אינו מספק את השירותים ו/או מוכר את המוצרים המופיעים באתר, והאתר משמש רק כצינור מקשר למכירת שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים. לפיכך, אין האתר ו/או עוסק ו/או מי מטעמה נושא באחריות כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי שירותים ו/או מוצרים אלו, לרבות לבדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה, לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם וכל היוצא בזה.
6.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי האתר ו/או מפעיליו בגין השוברים שרכש דרך האתר המוצעים על ידי הספקים, גם במקרה בו קיבל מוצר ו/או שירות פגום ו/או באיכות ירודה ו/או שלא תואם את התמונה המופיעה באתר. בדיקת אחריות המוצר ומדיניות החלפת המוצרים שנרכשו מבעלי העסק, הנם באחריות המשתמש בלבד.
6.4. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת העוסק. לעוסק אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או שיטות העבודה של אתרי אינטרנט או שירותים כלשהם של צד שלישי. כמו כן, המשתמש מאשר ומסכים כי האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים או חבים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו או ייגרמו לכאורה או קשורים לשימוש או להסתמכות על תוכן, מוצרים או שירותים כלשהם של צד שלישי.
6.5. אין העוסק נושא באחריות כלשהי לגבי נזקים הנובעים ו/או הקשורים בשימוש באתר.
6.6. אין העוסק נושא באחריות כלשהי של כל גורם שאינו בשליטתה המלאה.
6.7. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות סיסמתו לאתר וכיוצ”ב.

 7. אחריות ספקים:
7.1. הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי המשתמשים בגין כל פגיעה ו/או נזק ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או חבות והפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אחר שיגרם למשתמש, בקשר עם מימוש השובר ו/או אי מימושו.
7.2. המשתמש מוותר ומשחרר את האתר ו/או עוסק מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או חבות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שעלולים להיגרם למשתמש כאמור לעיל, והמשתמש מאשר כי ידוע לו כי האחראי הבלעדי הינו הספק בגין אותו מוצר ו/או שירות ו/או שובר אשר אותו רכש.

 8. דיוור ופרסומת:
8.1. בהירשמות לאתר, המשתמש נותן הסכמתו לקבלת דיוור מהאתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או כל צורה אחרת (להלן: “הדיוור”). מטרת הדיוור הינה העברת מידע למשתמש ו/או מסירת פרטים בגין עסקאות שבוצעו ו/או פרסומות לרכישה באתר וכד’. המשתמש רשאי להודיע לעוסק על סירובו לקבל דיוור מהאתר בכל עת ע”י הסרה מרשימת הדיוור ו/או שליחת בקשה להסרה במייל haschanc@gmail.com.
8.2. בהרשמה לאתר, נותן המשתמש הסכמתו לקבל דיוור מהאתר אף אם לא מופיעה בכותרת הדיוור המילה “פרסומת”, וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, לרבות תיקון מס’ 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר.
8.3. הסכמה לקבלת דיוור מהאתר מהווה הסכמת המשתמש לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי בכל הנוגע למכירות ולפלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחום הפרסום של האתר או בנוגע לכל פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר.

 9. מדיניות פרטיות:
9.1. העוסק מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. לנוחיות המשתמשים ניתן למצוא את מדיניות העוסק ביחס להגנת הפרטיות באתר מדיניות הפרטיות.

 10. זכויות יוצרים וקניין רוחני:
10.1. הזכויות המלאות בתמונות, בציורים, באיורים, בטקסטים, בעיצובים, בנתונים, בפרטי הגולשים ובכל יצירה ו/או חומרים המוגנים בהגנת זכויות יוצרים שמורות לאתר ו/או לעוסק ומהוות קניינם הבלעדי. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש, לרבות העתקה ו/או פרסום ו/או הפצה של המידע והנתונים המוצגים באתר ו/או חלק מהם.

 11. סמכות שיפוט:
11.1. תנאי שימוש אלו יפורשו וידונו בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל.
11.2. המשתמש מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתגלע בינו לבין האתר, תינתן אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 12. תנאים נוספים:
12.1. כל טעות סופר אשר תופיע בתיאור המוצר לא תחייב את העוסק לכל דבר ועניין.
12.2. ידוע למשתמש כי תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים בין המוצר כפי שנראה באתר לבין המוצר במציאות בנוגע למראה ו/או לגוון ו/או לגודל וכיוצא בזאת.
12.3. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלותו או בשליטתו של האתר ו/או העוסק. לאתר ו/או לעוסק אין כל שליטה או אחריות על מדיניות הפרטיות, התוכן, המוצרים, אתרי האינטרנט או השירותים של צד שלישי כלשהו. בנוסף, המשתמש מאשר ומסכים כי האתר ו/או העוסק לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או יגרמו, לכאורה או בפועל, למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכן, מוצרים או שירותים כאלה המופיעים באתר.
12.4. זכות השימוש באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.